News

Trang chủ của ENPORT đã chính thức ra mắt hôm nay!!

Rất vui được gặp mọi người!
Đây là ENPORT!

Trang chủ của ENPORT đã được phát hành từ hôm nay.
Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ “hỗ trợ” người nước ngoài sống ở Nhật Bản.

Chúng tôi mong được bạn tiếp tục ủng hộ ENPORT.

Contact